From Y

ในปีงบประมาณ 2022 ได้มีการประเมินในการประเมินรถยนต์อัตโนมัติ

TOYOTA รถยนต์รุ่น ‘VOXY/NOA’ ของปีงบประมาณ 2022 ได้รับคะแนนสูงสุดในการประเมินรถยนต์อัตโนมัติและได้รับรางวัล ‘รางวัล Five Star’ รางวัลนี้จะมอบให้แก่รถยนต์ที่มีผลประเมินความปลอดภัยจากการชนและความปลอดภัยในการป้องกันที่ดีที่สุด โดยทั้ง VOXY/NOA และรถยนต์รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมด 7 รุ่นได้รับรางวัลนี้ด้วยกัน VOXY/NOA ได้คะแนนความปลอดภัยจากการชนอยู่ที่ 87.44 คะแนนและคะแนนความปลอดภัยในการป้องกันอยู่ที่ 91 คะแนนรวมทั้งหมด 186.44 คะแนน

การประเมินนี้เป็นการเปรียบเทียบความปลอดภัยจากการชนและความปลอดภัยในการป้องกันของรถยนต์ในตลาดที่อาจช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อรถยนต์ที่มีความปลอดภัยสูงขึ้นได้ง่ายขึ้น และการประเมินจะถูกตรวจสอบและปรับปรุงใหม่ในทุกๆ ปี ในปีงบประมาณ 2022 ได้เพิ่มการประเมินความปลอดภัยจากการชนกับรถจักรยาน นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2023 ยังมีแผนที่จะเพิ่มเติมหัวข้อในการประเมินอีกด้วย

รถยนต์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้รวมถึงรถยนต์ตู้เล็กเป็นส่วนใหญ่ และได้พิจารณาถึงความปลอดภัยในที่นั่งด้านหลังของรถยนต์ตู้เล็กด้วย ความปลอดภัยไม่ได้เกิดจากผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น แต่การใช้ที่นั่งที่ถูกต้องและการใช้เข็มขัดนิรภัยก็เป็นส่วนสำคัญ

การประเมินนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคเลือกรถยนต์ที่มีความปลอดภัยสูงขึ้นได้ง่ายขึ้นและกระตุ้นการพัฒนาความ
ปลอดภัยของผู้ผลิตรถยนต์

関連記事

From Y

ในครั้งนี้เราจะพูดถึงข่าวที่บอกว่า โตโยต้ามอเตอร์ จะสิ้นสุดการสนับสนุน Alexa โดยโตโยต้ามอเตอร์ได้ประกาศว่าจะสิ้นสุดการสนับสนุน Alexa ในบางรุ่นรถที่มีการติดตั้ง โดยมีวันสิ้นสุดการสนับสนุนในวันที่ 31 ธันวาคม 2022 ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้รถโตโยต้าอาจจะไม่สามารถเล่นเพลงหรือตรวจสอบสภาพอากาศได้ผ่าน Alexa ต่อไป